Jaarrekening

par

Balans

Voor verwerking resultaat.
Bedragen in euro.

    31 december 2017   31 december 2016
ACTIVA        
Vaste activa        
         
Financiële vaste activa        
Effecten (1, 2) 6 770 114    5 544 423   
    6 770 114    5 544 423 
Vlottende activa        
Overige vorderingen (3) -   16 950   
Liquide middelen (4) 497 831    36 514   
    497 831    53 464 
TOTAAL ACTIVA   7 267 945    5 597 887 
         
PASSIVA        
Eigen vermogen        
Aandelenkapitaal (5) 10 000    10 000   
Agioreserve (6) 8 125 000    6 125 000   
Algemene reserve (7) ‑554 670    ‑385 133   
Onverdeeld resultaat (8) ‑425 695    ‑169 537   
    7 154 635    5 580 330 
Kortlopende schulden        
Crediteuren (9) 100 361    -  
Overige kortlopende schulden (10) 12 949    17 557   
    113 310    17 557 
TOTAAL PASSIVA   7 267 945    5 597 887 

Winst- en verliesrekening

Bedragen in euro.

    2017   2016
         
Opbrengsten        
Rente- en provisiebaten (11) 299 600    279 994   
    299 600    279 994 
         
Kosten        
Saldo dotatie aan voorziening        
financiële vaste activa (12) 190 092    105 823   
Overige bedrijfskosten (13) 535 203    343 708   
    725 295    449 531 
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN   ‑425 695    ‑169 537 
         
Belastingen (14) -   -  
    -   -
RESULTAAT NA BELASTINGEN   ‑425 695    ‑169 537 

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

De onderneming, statutair gevestigd te en opererende vanuit Groningen, Paterswoldseweg 810, is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 100% in het bezit zijn van de Provincie Groningen. Uitgangspunt van het Investeringsfonds Groningen is het direct en indirect ondersteunen, versterken en verankeren van het economisch klimaat en economisch beleid in de Provincie Groningen. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 63607662.

Verslagleggingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Stelsel- en schattingswijzigingen

Er hebben zich in 2017 geen stelselwijzigingen en schattingswijzigingen voorgedaan.

Grondslagen voor waardering

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de benaderde marktwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van het Investeringsfonds Groningen B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële vaste activa

Aandelenparticipaties worden gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van voorzieningen die worden gevormd als de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geeft (lagere benaderde marktwaarde).
Deze waardering tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot uitdrukking komen. Om een nader inzicht te geven in de verandering van de waarde van de participatieportefeuille wordt in de toelichting op de balans de benaderde marktwaarde vermeld.

Participaties die worden aangehouden om te vervreemden en/of voldoen aan de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 407 Titel 9 boek 2 BW worden niet geconsolideerd.

De totstandkoming van de benaderde marktwaarde op de financiële vaste activa wordt vastgesteld op basis van het door de fondsbeheerder beschikbaar gestelde portefeuillebeheermodel (Fista). Middels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd en is er sprake van inzage in meerdere financiële waarderingsmethodieken. De benaderde marktwaarde van doelfondsen wordt initieel benaderd op de nettovermogenswaarde rekening houdend met (eventuele) stille reserves in het betreffende fonds.

De leningen u/g onder de financiële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking worden de leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorziening participaties, leningen aan participaties en overige leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde- verminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de organisatie, de uniekheid van het product en/of de productontwikkeling, de marktpositie en de ontwikkelingen in deze. Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting niet terugverdiend kan worden, zal er een voorziening worden gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachten realiseerbare waarde. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. 

Rente- en provisiebaten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa.

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. De opbrengsten van diensten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verricht.

Personele en overige kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor financiele vaste activa

Voor oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van het resultaat.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

Belastingen

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

De vennootschap is met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting. 

Toelichting op de balans

Bedragen in euro

Financiële vaste activa

Effecten

Effecten
    31 december 2017   31 december 2016
         
Participaties 2 190 514    1 264 423   
Leningen u/g 4 579 600    4 280 000   
    6 770 114    5 544 423 
         

1. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

1. Participaties
      31 december 2017   31 december 2016
           
  Verkrijgingswaarde   1 554 626    1 375 000 
Bij: Nieuwe participaties 349 400    -  
      349 400    -
Bij: Uitbreiding participaties 766 783    179 626   
      766 783    179 626 
Af: Faillissementen / liquidaties -   -  
      -   -
  Saldo per 31 december   2 670 809    1 554 626 
Af: Voorziening   480 295    290 203 
      2 190 514    1 264 423 

De benaderde marktwaarde van de participaties bedroeg ultimo 2017 € 2,2 miljoen.

Het verloop van de voorziening op de participaties was als volgt:

      31 december 2017   31 december 2016
           
  Saldo per 1 januari   290 203   184 380
Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m. waardeveranderingen 190 092   105 823  
      190 092   105 823
           
  Voorziening per 31 december   480 295   290 203

2. Vorderingen op participaties

Dit betreffen (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het aandelenkapitaal.

2. Vorderingen op participaties
      31 december 2017   31 december 2016
           
  Saldo per 1 januari   4 280 000    1 500 000 
Bij: Nieuwe leningen -   -  
      -   -
Bij: Uitbreiding leningen -   2 500 000   
      -   2 500 000 
Bij: Mutatie saldo bijgeschreven rente 299 600    280 000   
      299 600    280 000 
Af: Ontvangen aflossingen -   -  
      -   -
  Saldo per 31 december   4 579 600    4 280 000 
Af: Voorziening   -   -
      4 579 600    4 280 000 

De looptijd van de lening bedraagt bij aangaan van de financieringsovereenkomst vijftien jaar waarvan twaalf jaar aflossingsvrij. Het rentepercentage bedraagt 7%.

Vlottende activa

3. Overige vorderingen

3. Overige vorderingen
    31 december 2017   31 december 2016
         
Overige vorderingen   -   16 950 

4. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

4. Liquide middelen
    31 december 2017   31 december 2016
         
RC Rabobank -   -  
Schatkistbankieren 497 831    36 514   
    497 831    36 514 

Eigen vermogen

5. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Investeringsfonds Groningen B.V. bestaat uit 100 aandelen met een waarde van € 100 per stuk.

5. Aandelenkapitaal
    31 december 2017   31 december 2016
         
Gestort aandelenkapitaal IFG 10 000    10 000   
    10 000    10 000 

6. Agioreserve

6. Agioreserve
    31 december 2017   31 december 2016
         
Stand per 1 januari 6 125 000    5 625 000   
Agiostorting 2 000 000    500 000   
Saldo per 31 december   8 125 000    6 125 000 

7. Algemene reserve

7. Algemene reserve
    31 december 2017   31 december 2016
         
Saldo per 1 januari ‑385 133    -  
Bij: Resultaat voorgaand jaar ‑169 537    ‑385 133   
Saldo per 31 december   ‑554 670    ‑385 133 

8. Onverdeeld resultaat

8. Onverdeeld resultaat
    31 december 2017   31 december 2016
         
Stand per 1 januari   ‑169 537    ‑385 133 
Bij: Winstbestemming 169 537    385 133   
Bij: Resultaat boekjaar ‑425 695    ‑169 537   
    ‑256 158    215 596 
Saldo per 31 december   ‑425 695    ‑169 537 

Voorstel resultaatbestemming

De directie stelt voor om het verlies ad € 425.695 uit de algemene reserves te onttrekken.

Kortlopende schulden

9. Crediteuren

9. Crediteuren
    31 december 2017   31 december 2016
         
Crediteuren   100 361    -

10. Overige kortlopende schulden

Alle vorderingen/schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

10. Overige kortlopende schulden
    31 december 2017   31 december 2016
         
Overige schulden   12 949    17 557 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Beheervergoeding

Met N.V. NOM is een beheervergoeding overeengekomen voor de duur van 20 jaar. De restantverplichting op balansdatum bedraagt ca. € 5,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar. 

Stortingsverplichtingen

Ultimo 2017 is er voor een bedrag van € 17,3 miljoen aan stortingsverplichtingen gecommitteerd die na 31 december 2017 zal worden uitgekeerd.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven tot het wijzigen van de jaarrekening.

Trekkingsrecht

De provincie Groningen heeft € 40 miljoen fondskapitaal toegezegd voor Investeringsfonds Groningen. Na trekkingsverzoeken (op basis van liquiditeiten) wordt een deel van het door de provincie gecommitteerde kapitaal gestort als agioreserves. Het nog te trekken agio bedraagt per 31 december 2017 €  31,9 miljoen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bedragen in euro

Opbrengsten

11. Rente- en provisiebaten

11. Rente- en provisiebaten
    2017   2016
         
Rente- en provisiebaten   299 600    279 994 

Kosten

12. Saldo dotatie voorziening aan financiële vaste activa

12. Saldo dotatie voorziening aan financiële vaste activa
    2017   2016
         
Dotatie aan voorziening FVA   190 092    105 823 

13. Overige bedrijfskosten

De kosten zijn inclusief het van toepassing zijnde bedrag aan BTW.

13. Overige bedrijfskosten
    2017   2016
         
Commissarissenbeloningen 42 350    46 950   
IC Beloningen 12 100    9 680   
Accountantskosten 14 524    10 406   
Beheervergoeding N.V. NOM 367 420    262 767   
Overige beheerskosten 98 809    13 905   
    535 203    343 708 

14. Belastingen

14. Belastingen
    2017   2016
         
Resultaat vóór belastingen ‑425 695    ‑169 537   
Latente vennootschapsbelasting -   -  
Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -   -  
Vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar -   -  
         
Belasting over het resultaat   -   -
         

Van de niet gewaardeerde verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen per 31 december 2017 ten bedrage van € 299.317 is het (nog) niet waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat  verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende 2017 waren er geen werknemers in dienst bij het Investeringsfonds Groningen B.V. (2016: 0).

N.V. NOM is statutair directeur van het Investeringsfonds Groningen B.V. Hiervoor is over 2017 een totaalbedrag van € 367.420 doorbelast aan beheervergoeding die met name bestaat uit doorbelaste personeelskosten.

 

Groningen, 29 maart 2018

 

Directie

G. Buiter

Raad van Commissarissen 
J.W.M. Engels (voorzitter), J.H.M. Pluymen, H.J. Gietema

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In artikel 27 van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het verlies die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen.
De houders van de preferente aandelen hebben recht op een dividenduitkering voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moet worden aangehouden.